Prihlásiť Registrácia Košík (0)

Kategórie

Nákupný košík

0 produktov0 Eur

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

I. Článok Základné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú záväzkové vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru špecifikovaného v objednávke resp. kúpnej zmluve medzi spoločnosťou Berlinwear, spol. s .r.o. a jej obchodnými partnermi (ďalej aj skrátene „VOP" alebo obchodné podmienky).

1.2. VOP upravujú podrobne práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Berlinwear, spol. s r.o., Rybničná 38/J, 831 06, Bratislava, IČO: 46154451 IČ DPH: SK2023261834, zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sro, vlož. číslo: 73013/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje na predávajúceho:

mail: berlinwear@berlinwear.eu

telefón: +421 948 730 375

Poštová adresa: Berlinwear, spol. s .r.o., Rybničná 38/J, 831 06 Bratislava

Prevádzka elektronického obchodu: http://www.berlinwear.eu/

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. : 2927856372/1100

IBAN: SK91 1100 0000 0029 2785 6372

SWIFT: TATR SK BX

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“).

 

II. Článok Definícia pojmov

2.1. Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

2.1.1. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania a ktoré používa pre svoju vlastnú osobnú spotrebu alebo pre svojich rodinných príslušníkov v domácnosti.

2.1.2. Podnikateľom je osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti), osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri), osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.) osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

2.2. Predávajúci: Berlinwear, spol. s r.o., Rybničná 38/J, 831 06, Bratislava, IČO: 46154451 IČ DPH: SK2023261834, zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava 1, odd.: Sro, vlož. číslo: 73013/B

2.2.3. Registrovaný zákazník

V prípade, ak ešte nie ste registrovaným zákazníkom v našej internetovom obchode, zaregistrovať sa môžete pred alebo počas nákupu. Registrovaný zákazník si pri registrácii zvolí užívateľské meno a heslo, ktorým sa bude opakovane prihlasovať pri každom ďalšom nákupe. Registrácia sa uskutočňuje iba raz, pričom Vaše osobné údaje ostanú bezpečne uchované a pri ďalšom nákupe ich nie je potrebné opätovne vypĺňať v objednávkovom formulári. Registrovaný zákazník získava množstvo výhod:

- expresná doprava tovarov do 48 hodín

- registrovaný zákazník je vždy ako prvý informovaný o dôležitých informáciách, o novinkách v ponuke a cenách

- získate prístup k špeciálnym akčným ponukám

- získate možnosť zúčastniť sa súťaží, ktoré usporadúvame pre našich zákazníkov

- pravidelné dostávanie “Newslettera“ s informáciami o prebiehajúcich akciách a výhodných výpredajoch

- vysoká ochrana osobných údajov

- poctivý obchodný prístup

- možnosť vytvorenia individuálnej ceny

- výmena nepoškodeného tovaru je samozrejmosťou

- darovacie poukážky.

2.3.4 Orgánom dozoru a dohľadu nad činnosťou tohto elektronického obchodu je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj , Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava.

 

III. Článok Objednávanie a vznik kúpnej zmluvy

3.1. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktoré obsahujú vo svojich ustanoveniach aj reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Objednávka zákazníka je archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie.

3.2. Objednávať tovar z internetového obchodu www.berlinwear.eu je možné nasledovnými spôsobmi:

3.2.1 po prihlásení sa na webovej stránke www.berlinwear.eu.

3.2.1.1. e – mailom: berlinwear@berlinwear.eu

3.2.1.2. telefonicky - v pracovných dňoch v čase od 12:00 do 19:00 na telefónnom čísle: +421 948 730 375

3.3. Pri všetkých formách objednávok je povinné zadať minimálne tieto údaje: - meno a priezvisko, adresu kupujúceho, príp. obchodný názov obchodnej spoločnosti, sídlo príp. miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, zápis do obchodného alebo živnostenského registra - názov a označenie produktov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu) - množstvo tovaru - cenu za jednotku tovaru - telefonický kontakt a e-mailová adresa kupujúceho - vybraný spôsob platby a doručenia tovaru - adresa pre doručenie tovaru. - vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé a tiež, že súhlasia s týmito všeobecnými obchodnými Podmienkami a súhlasí so spracovaním a uchovávaním osobných údajov.

3.4. Všetky poskytnuté osobné údaje slúžia na vybavenie objednávky a k uzatvoreniu zmluvnému vzťahu na diaľku.

3.5. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe objednávky kupujúceho.

3.5. Kúpna zmluva

3.5.1. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom resp. kupujúcim podnikateľom alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu a následným potvrdením, akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho v lehote viazanosti návrhu zmluvy najviac 3 pracovné dni od okamihu doručenia objednávky predávajúcemu.

3.5.2. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka kupujúcim, pričom táto kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky zo strany predávajúceho.

3.5.3. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

3.5.4. Všetky prijaté objednávky považuje predávajúci za záväzné. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O tomto však bude kupujúci okamžite informovaný.

3.5.5. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

 

IV. Článok Dodacie podmienky

4.1. Predávajúci má povinnosť dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, ako i odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s nákupným dokladom.

4.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu, ak nie je uvedené v objednávke resp. kúpnej zmluve; s touto dodacou lehotou kupujúci súhlasí. Tovar je predávaný kupujúcemu podľa vystavených vzorov, typových listov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

4.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 10 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

4.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

4.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

4.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

4.7. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

4.8. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

4.9. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru.

4.10. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

4.11. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote podľa Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

V. Kúpna cena za tovar

5.1. Všetky ceny tovaru sú stanovené v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a súčasne uvedené v na stránkach http://www.berlinwear.eu sú vrátane DPH. Všetky ceny v elektronickom obchode sú platné a aktuálne zverejnením na predmetnej internetovej stránke.

5.2. Pokiaľ má kupujúci tovar objednaný, platí cena uvedená pri potvrdení objednávky. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Všetky ceny spolu s akčnými cenami platia do odvolania alebo vypredania zásob.

5.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru (spoplatnená 2EUR), dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby (spoplatnená 2EUR), platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

5.4. Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

5.5. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

VI. Článok Platobné podmienky

6.1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar. Lehota splatnosti kúpnej ceny je určená pred odovzdaním tovaru v prípade bankového prevodu, pri dobierku pri prevzatí tovaru.

6.2. Možnosti platby za tovar v internetovom obchode www.berlinwear.eu sú nasledovné:

6.2.1. dobierka - platba za tovar až pri prevzatí tovaru (spoplatnená 2 EUR),; Dobierka je uskutočňovaná kuriérskou spoločnosťou GLS a predstavuje sumu v hodnote 2,- EUR, ktorú sumu hradí kupujúci;

6.2.2. bankový prevod - za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatra banke, na číslo účtu 2927856372/1100. Postup pri bankovom prevode je nasledovný: - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol - po prijatí platby Vám odosielame tovar s tým, že Vás o termíne obdržania zásielky ihneď informujeme.

6.2.3. paypal - za tovar zaplatíte vopred prostredníctvom portálu paypal.com, platba priebeha podľa inštrukcií uvedených pri realizácii platby.

6.2.4. osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci, prípadne osoba splnomocnená resp. poverená kupujúcim. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. Úhrada kúpnej ceny bude splatná pred prevzatím tovaru kupujúcim.

6.2.5. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky predávajúcim, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Internetový obchod www.berlinwear.eu Vám ponúka rôzne možnosti dodania tovaru, ak nie je uvedené inak lehota na dodanie je 30 kalendárnych dní a vždy po zaplatení kúpnej ceny.

6.3. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom, ako elektronická faktúra, ktorý s tým súhlasí a následne už nemusí byť zasielaná. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

6.4. Platba vopred prevodom na účet. Ak si zvolíte platbu klasickým bankovým prevodom, automaticky vám na e-mail pošleme zálohovú faktúru. Po pripísaní platby na náš účet, obdržíte na e-mail daňový doklad. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do šiestich pracovných dní po potvrdení objednávky v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú. Pri osobnom odbere tovaru, je nutné predložiť doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas).

 

VII. Povinnosti a práva a predávajúceho

7.1. Predávajúci je povinný:

7.1.1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

7.1.2. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)

7.1.3. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky.

7.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

7.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

7.4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverené k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru na svojich prevádzkach a to v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou.

 

VIII. Povinnosti a práva a kupujúceho

8.1. Kupujúci je povinný:

8.1.1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

8.1.2.zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

8.1.3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, 8.1.4.potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

8.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

IX. Reklamačný poriadok - zodpovednosť za vady a záručná doba

9.1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje tento platný Reklamačný poriadok. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne písomne uplatniť u predávajúceho podľa platného tohto reklamačného poriadku. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho.

9.2. Kupujúci – spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v zmysle § 18 ods.1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov („Zákon“).

9.3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.5. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú ďalej zmluvne dojednané iné záručné podmienky. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis budú kupujúcemu v prípade potreby poskytnuté na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

8.7. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci - spotrebiteľ má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov tak, že doručí tovar na adresu predávajúceho alebo do prevádzkarne a uplatnení písomne reklamáciu, ktorú doručí ju predávajúcemu. Kupujúci je povinný v reklamácii presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

8.8. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: a) doručenie písomného uplatnenia reklamácie kupujúceho predávajúcemu, b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu, Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky: a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu, b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treťou osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,

8.9. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe). V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na predávajúceho telefonicky alebo mailom. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

8.10. V mieste určenom podľa všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

8.11. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

8.12. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a poučiť kupujúceho -spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu - spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.13. Podľa § 18 ods. 4) Zákona a na základe rozhodnutia kupujúceho - spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci - spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu - spotrebiteľovi spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

8.14. V zmysle § 18 ods. 6 Zákona, ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.15 V súlade s § 18 ods. 7 Zákona, ak kupujúci - spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci - spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci - spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 15 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. 8.16. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

8.16. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim - spotrebiteľom zaniká: a) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, b) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru, c) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, d) uplynutím záručnej doby tovaru, e) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim alebo zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby, f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, g) neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, ch) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, i) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi.

8.17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) odovzdaním opraveného tovaru, b) výmenou tovaru, c) vrátením kúpnej ceny tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.18. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

8.19. Záručná doba pre kupujúcich - spotrebiteľov je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba pre kupujúcich - podnikateľov sa riadi podľa ustanovení Obchodného zákonníka, čoho sú si vedomí a súhlasia s tým.

8.20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.22. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa bodu 8.16 týchto všeobecných obchodných podmienok, bezplatné.

8.23. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom: a) predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo b)predávajúci chybný tovar vymení.

8.25. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu

8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom: a) výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

8.26. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

8.27. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

8.28. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

8.29. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

8.30. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.31. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu. IX. Článok Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

9.1. Kupujúci - Spotrebiteľ: 9.1.1. V zmysle zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v zmysle zákon č. 108/2000 Z. z. má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci –spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

9.1.2.Tovar je kupujúci - spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu - spotrebiteľovi do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

9.1.3. Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní podľa zákona č. 108/2000 Z.z, a ani prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

9.1.4. Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, je nevyhnutné pre urýchlenie vybavenia odstúpenia od zmluvy tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo, či bude suma čerpaná pre ďalší nákup.

9.1.5.Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva kupujúceho -spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12 zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

9.1.6.Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru náklady na dopravu pri vrátení tovaru znáša kupujúci - spotrebiteľ a vrátenie peňazí sa uskutočňuje bankovým prevodom.

9.2. Kupujúci - Podnikateľ:

9.2.1 V prípade, že kupujúci je podnikateľ, odstúpenie od zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka ako pri podstatnom porušení zmluvy. Môže byť kupujúcemu – podnikateľovi ponúknuté náhradné plnenie pri odstúpení od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru bude zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu – podnikateľovi prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

X. Článok Ochrana osobných údajov

10.1. Kupujúci odoslaním objednávky ( súčasťou ktorej sú osobné údaje zákazníka ) súhlasí v zmysle ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracovával, používal a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

10.2.Všetky osobné údaje zákazníkov internetového obchodu www.berlinwear.k, ktoré sú nám zverené, nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám, ani iným subjektom, okrem doručovateľa tovaru. Osobné údaje budú použité len výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s vybavením objednávky, uzatvorením zmluvného vzťahu a fakturácie v rozsahu a v čase nevyhnutnom na tieto účely a na účel v zmysle bodu 8.3. tejto zmluvy. Všetky osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu.

10.3.Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zasielanie takýchto správ. Kupujúci má možnosť kedykoľvek odvolať svoj súhlas k zasielaniu týchto správ na internetovej stránke.

10.4.Osobné údaje si kupujúci alebo registrovaný zákazník môže kedykoľvek zmeniť vo svojom profile po prihlásení sa na našom portáli.

 

XI. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

11.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

11.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

XII. Článok Záverečné ustanovenia

12.1.Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu www.berlinwear.eu.

12.2. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené kúpnou zmluvou a VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

12.3. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkone svojho povolania a je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov, sa riadia VOP so subsidiárnou aplikáciou § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.

12.4. Odchylné dojednania zmluvy a pred znením VOP. V prípade, že vznikne rozpor medzi zmluvou a VOP alebo, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.

12.5. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov predávajúceho. Prevod práv a povinností príjemcov zo zmluvného vzťahu na tretie osoby je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.

12.6. Neplatnosť niektorého ustanovenia VOP nemá za následok neplatnosť celých VOP, pokiaľ nejde o skutočnosť, s ktorou spája zákon takéto účinky. Zmluvné strany pre taký prípad dojednali, že neplatné ustanovenie bude nahradené iným, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedá najlepšie obsahu a zmysle ustanovenia pôvodného, neplatného.

12.7. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

12.8. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne prostredníctvom počítačovej siete Internet na WWW stránkach predávajúceho http://www.berlinwear.eu/ a sú v tlačenej podobe k dispozícii na adrese sídla predávajúceho.

12.9. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 27 septembra 2014. VOP sú účinné pre všetkých kupujúcich

12.10. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. 12.10. Komunikačným jazykom počas trvania zmluvy je slovenský jazyk.

12.11. Akékoľvek reklamácie spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z.. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese spoločnosti Berlinwear, spol. s r.o. ako je uvedené v článku II. týchto VOP. Reklamácie kupujúcich -podnikateľov budú vybavované podľa Obchodného zákonníka.

12.12. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP prednosť pred týmito podmienkami.

XIII. Objednávka a jej overenie predávajúcim

Objednávka musí obsahovať tieto podstatné náležitosti
• označenie predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČO predávajúceho,
• označenie kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
• kód produktu, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie produktov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena produktu,
• množstvo požadovaných kusov produktov,
• vybraný spôsob platby,
• vybraný spôsob dodaniatovaru a požadovaný termín dodania,
• adresa pre dodanie tovaru.

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Lehota počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny je 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.


XIV. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke, napríklad formou hotovostnej platby, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Spôsob platby závisí na dohode kupujúceho s predávajúcim pri overení objednávky.


XV. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Podmienky pre dodanie tovaru v zmluvne dohodnutých lehotách sú:
• overenie objednávky,
• voľné skladové zásoby objednaného tovaru v množstve na elektronickej objednávke,
• prípadne prevedenie dohodnutého spôsobu platby na účet predávajúceho.
Objednaný tovar je expedovaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po splnení vyššie uvedených podmienok pre dodanie tovaru.

Možné spôsoby dodania tovaru na území Slovenska:
• Dodanie tovaru na adresu s dobierkou. Tovar je zasielaný dopravcom na dobierku. Dopravca doručuje zásielky v pracovných dňoch obvykle do 48 hodín od expedície tovaru.
• Dodanie tovaru na adresu bez dobierky. Tovar je dodaný za rovnakých podmienok ako s dobierkou s tým, že kupujúci si dohodne s predávajúcim individuálny spôsob platby. Kupujúci je povinný prevziať tovar od tretej osoby (logistického partnera predávajúceho), ktorá dodá tovar prostredníctvom dopravcu. Predávajúci ako dlžní k vyjadruje súhlas s týmto spôsobom splnenia záväzku dodať objednaný tovar.
• Iný spôsob podľa dohody s predávajúcim.

Obmedzenie hmotnosti. V prípade, ak hmotnosť 1 z kusov tovaru z objednávky presiahne 50 kg, je možný len osobný odber v sídle predávajúceho.

Miesto plnenia


Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnený jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Týmto okamihom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo všetkých škôd na tovare (náhodnej skazy a náhodného zhoršenia).

Náklady na dodanie tovaru, dopravné
K cene tovaru predávajúci môže účtovať dopravné v prípade, ak cena nákupu nepresiahne stanovený rozsah. Výška a limit dopravného je stanovená v objednávke. Predávajúci pri osobnom odbere v sídle dopravné zväčša neúčtuje.